Privacyverklaring Stap1

Je gegevens zijn veilig bij ons. Lees hieronder hoe wij je persoonsgegevens verwerken.

Flexxer B.V. h.o.d.n. Stap1 ("Stap1, "wij"), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stap1 acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://stap1.nl en gerelateerde websites en diensten.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 28 juli 2021. 


Gebruik van persoonsgegevens

Stap1 gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat op grond van een opdrachtovereenkomst, voor de dienstverlening, met uw toestemming of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Stap1 verkrijgt persoonsgegevens doordat u uw persoonsgegevens aan Stap1 verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per e-mail of per telefoon. Daarnaast kan Stap1 uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van dienstverlening.

Wij vragen van onze klanten en (toekomstige) werknemers in ieder geval de volgende geven:
Naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN.


Gronden voor de werking

Stap1 verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een met u gesloten overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Stap1. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal daar expliciet om worden gevraagd.


Doeleinden

Stap1 verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:
– het uitvoeren van een opdracht/ het nakomen van een overeenkomst
– het opnemen en onderhouden van contact met klanten
– een goede en efficiënte dienstverlening
– beheer van het klantenbestand
– facturering
– marketing
– nakoming van wettelijke verplichtingen


Delen met derden

Stap1 zal uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Bewaren persoonsgegevens

Stap1 zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. In het kader van de wettelijke bewaarplicht, bewaart Stap1 uw persoonsgegevens zeven jaar (fiscale bewaarplicht).

Indien u Stap1 een sollicitatie toestuurt, bewaren wij uw gegevens vier weken wanneer er geen gesprek/ indiensttreding volgt.

Wanneer u ons contactformulier op de website invult, ontvangen wij uw persoonsgegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden. Deze persoonsgegevens verwijderen wij (als u geen klant wordt), binnen een half jaar na beantwoording van uw vraag.


Beveiliging

Stap1 zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

  • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
  • Encryptie van data;
  • Pseudonimiseren van data;
  • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
  • Overdrachten alleen over SSL;
  • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
  • Controle van erkende autorisaties.

Stap1 vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Stap1 passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.


Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Cookies

Stap1 wilt u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Algemene contactgegevens

Stap1

Veursestraatweg 104A
2265CG Leidschendam
information.security@stap1.nl

Stap1 kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.